pic_head eco hard

วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสากลชี้นำ และรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตร ปริญญาตรี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก
eebaสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ สำนักงานเลขานุการjournal เศรษฐศาสตร์fb ess
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

bidyalib์

BG
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์งาน ลาดยาว จตุจักร กทม 10900